Uzavření smlouvy

Prezentace zboží v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jedná se o nezávazný internetový informační katalog, který je pouhou výzvou k tomu, abyste zadávali závazné objednávky. Kliknutím na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“ odesíláte závaznou objednávku na zboží v nákupním košíku, které nemůže zahrnovat žádnou změnu ani jinou odchylku od prezentovaného zboží. Potvrzení o přijetí objednávky je vystaveno ihned po odeslání objednávky a nepředstavuje přijetí smlouvy. Vaši objednávku můžeme buď odmítnout, nebo ji přijmout odesláním e-mailu s potvrzením objednávky eventuálně odesláním zboží zpravidla do tří dnů (ve výjimečných případech do sedmi dnů).

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky převezmete vy sami nebo Vámi uvedená jiná osoba kromě přepravce. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás 3600 PRODUCTION, s.r.o., Záběhlická 3213/92, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, telefon: +420 603 554 282, e-mail: monika@3600.cz o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačuje, když nám své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Následky odstoupení

Jestliže od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny zaplacené částky, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou zvýšených nákladů vzniklých v důsledku toho, že zvolíte jiný typ doručení než nejméně nákladný typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme informaci o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak, provedeme vrácení těchto prostředků stejnou platební metodou, kterou jste použili pro původní transakci; v každém případě Vám v důsledku tohoto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení částky můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zpět zboží, nebo dokud nedodáte doklad o tom, že jste zboží zpět odeslali, podle toho, co nastane dřív.

Zboží jste povinni zaslat zpět nebo jej předat nám bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte, že od této smlouvy odstupujete. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Náklady spojené s vrácením zboží hradíte vy. Odpovídáte za jakékoli snížení hodnoty zboží, ke kterému dojde v důsledku jiné manipulace s ním, než jaká je nezbytná s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a funkci.

Vyloučení/zánik práva na odstoupení od smlouvy

Podle § 1837 českého občanského zákoníku je právo na odstoupení vyloučeno zejména u smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pouze pro jeho osobu.

Doprava

Dodání je v zásadě platné pouze v České republice. Zboží je vydáváno v množství běžném pro domácnost a pouze koncovým spotřebitelům. Zboží je možné vyzvednout si i osobně po předchozí domluvě.

Záruční podmínky

Dovolujeme si vám doporučit, abyste bezprostředně při dodání překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost krabice) podle přiloženého přepravního listu.

Jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: monika@3600.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou nám.

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky vás nezbavuje práva věc reklamovat, vám však dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Jak již bylo řečeno výše a není-li stanoveno jinak, můžete vadné zboží reklamovat do 24 měsíců od doručení. To neplatí pro:

  • vady spojené se slevou,
  • běžné opotřebení,
  • vady způsobené běžným užíváním nebo opotřebením a zjevné v okamžiku, kdy jste zboží převzali nebo případy vyloučené vzhledem k povaze zboží.

Jestliže vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, můžete:

  • požadovat odstranění vady doručením nového zboží bez vady nebo chybějící části,
  • požadovat odstranění vady opravou,
  • získat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat o tom, kterou z výše uvedených možností jste zvolili, a to buď ihned, nebo bez zbytečného odkladu.

Pokud si žádnou z výše zmíněných možností nezvolíte, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení – viz níže.

Vedle případů, kdy nejsme schopni dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, máte nárok na přiměřenou slevu také, pokud nesjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by vám sjednání nápravy působilo značné obtíže.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.

Jestliže vadu neohlásíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji při řádné prohlídce a s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, soud vám práva z vadného nepřizná. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu při prohlídce s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy Vám bylo zboží doručeno.

Poskytnutím záruky na jakost se zavazujeme, že příslušné zboží bude způsobilé pro obvyklé účely nebo si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží ode dne, kdy je Vám zboží dodáno. Jestliže Vám zboží bylo podle smlouvy zasláno, běží záruční doba teprve ode dne odeslání zboží na určené místo.

Zboží můžete reklamovat osobně v sídle naší společnosti na adrese: 3600 PRODUCTION, s.r.o., Záběhlická 3213/92, 106 00 Praha 10 – Záběhlice či zasláním přepravní službou na tutéž adresu, tj: 3600 PRODUCTION, s.r.o., Záběhlická 3213/92, 106 00 Praha 10 – Záběhlice.

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží, doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a vaše dostatečné kontaktní údaje  (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Je třeba doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doložit doklad o reklamaci.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé nepřiměřeným zacházením a použitím.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,
  • zanedbáním péče o zboží
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu vámi uvedenou.

Zjistíme-li, že příčinou problémů je neadekvátní používání produktu, bude reklamace zamítnuta.

V případě, že budete souhlasit s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy budete informováni o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po vašem výslovném souhlasu  (resp. na základě uzavřené smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

My si vyhrazujeme právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

Náklady na dopravu

Vaše objednávka u společnosti 3600 PRODUCTION, s.r.o. je dopravována vždy v souladu s platným ceníkem dopravce.

Platba

Provozovatel nabízí výhradně platbu platební kartou po internetu přes platební bránu, kdy bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.

Ceny

Naše ceny jsou uvedeny v měně CZK a zahrnují DPH v zákonem stanovené výši.

Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává naším majetkem až do zaplacení ceny v plné výši.

Elektronická komunikace

Souhlasíte s tím, že komunikace související s Vaší smlouvou bude probíhat především elektronicky, případně telefonicky či prostřednictvím SMS.

Mimosoudní řešení sporů

Své stížnosti můžete adresovat příslušným orgánům veřejné správy, které jsou pověřeny ochranou spotřebitelů, například České obchodní inspekci. Můžete také využít postupy mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce, nebo online platformy pro alternativní řešení sporů nabízené Evropskou komisí na jedné z online platforem, které jsou dostupné skrze následující odkaz http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vyloučení odpovědnosti za odkazy třetích osob

Na našich stránkách používáme odkazy vedoucí na jiné internetové stránky. U všech těchto odkazů platí:

– Výslovně uvádíme, že nemáme žádný vliv na styl a obsah odkazovaných stránek. Tímto se tedy výslovně distancujeme od veškerého obsahu na všech odkazovaných stránkách jiných osob a nepřijímáme tento obsah za vlastní. Toto prohlášení platí pro všechny zobrazované odkazy a pro veškerý obsah stránek, na něž odkazy vedou.

Jazyk smlouvy / uložení textu objednávky

Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Text objednávky u nás není uložen a po dokončení procesu objednávky k němu již nelze získat přístup. Text své objednávky si ale ihned po jejím odeslání můžete vytisknout.

Práva k fotografiím

Veškerá práva k fotografiím patří společnosti 3600 PRODUCTION, s.r.o. Jejich užití bez výslovného předchozího souhlasu není dovoleno.

Informace o nás

3600 PRODUCTION, s.r.o.
Záběhlická 3213/92
106 00 Praha 10 – Záběhlice

fax: +420 603 554 282
E-Mail: monika@3600.cz

Jednatel: Mgr. Monika Čermínová

IČ: 081 89 129
DIČ: CZ08189129

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 314470