Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávající společnosti: 3600 Production, s.r.o., provozovatel obchodu www.wayoftee.com, IČ: 081 89 129, DIČ:CZ08189129, zapsané u Městského soudu v Praze, se sídlem Záběhlická 3313/92, 106 00 Praha 10 – Záběhlice jako prodávající (dále jen „Prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Vy jste povinni se seznámit s reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od nás souhlasíte s tímto reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce (záruční list) slouží ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění reklamace (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství).

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží vámi.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců). Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Záruční podmínky

Dovolujeme si vám doporučit, abyste bezprostředně při dodání překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost krabice) podle přiloženého přepravního listu.

Jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: monika@3600.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou nám.

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky vás nezbavuje práva věc reklamovat, vám však dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Jak již bylo řečeno výše a není-li stanoveno jinak, můžete vadné zboží reklamovat do 24 měsíců od doručení. To neplatí pro:

  • vady spojené se slevou,
  • běžné opotřebení,
  • vady způsobené běžným užíváním nebo opotřebením a zjevné v okamžiku, kdy jste zboží převzali nebo případy vyloučené vzhledem k povaze zboží.

Jestliže vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, můžete:

  • požadovat odstranění vady doručením nového zboží bez vady nebo chybějící části,
  • požadovat odstranění vady opravou,
  • získat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat o tom, kterou z výše uvedených možností jste zvolili, a to buď ihned, nebo bez zbytečného odkladu.

Pokud si žádnou z výše zmíněných možností nezvolíte, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení – viz níže.

Vedle případů, kdy nejsme schopni dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, máte nárok na přiměřenou slevu také, pokud nesjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by vám sjednání nápravy působilo značné obtíže.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.

Jestliže vadu neohlásíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji při řádné prohlídce a s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, soud vám práva z vadného nepřizná. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu při prohlídce s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy Vám bylo zboží doručeno.

Poskytnutím záruky na jakost se zavazujeme, že příslušné zboží bude způsobilé pro obvyklé účely nebo si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží ode dne, kdy je Vám zboží dodáno. Jestliže Vám zboží bylo podle smlouvy zasláno, běží záruční doba teprve ode dne odeslání zboží na určené místo.

Zboží můžete reklamovat osobně v sídle naší společnosti na adrese: 3600 PRODUCTION, s.r.o., Záběhlická 3213/92, 106 00 Praha 10 – Záběhlice či zasláním přepravní službou na tutéž adresu, tj: 3600 PRODUCTION, s.r.o., Záběhlická 3213/92, 106 00 Praha 10 – Záběhlice.

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží, doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a vaše dostatečné kontaktní údaje  (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Je třeba doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doložit doklad o reklamaci.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé nepřiměřeným zacházením a použitím.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,
  • zanedbáním péče o zboží
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu vámi uvedenou.

Zjistíme-li, že příčinou problémů je neadekvátní používání produktu, bude reklamace zamítnuta.

V případě, že budete souhlasit s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy budete informováni o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po vašem výslovném souhlasu  (resp. na základě uzavřené smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

My si vyhrazujeme právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

Vyřízení reklamace

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po vzájemné domluvě  – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.

Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a vy máte stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

My vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Vy máte právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které jste uhradili při odeslání reklamovaného zboží) a které vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci máte také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy jste zboží převzali. O vyřízení budete informováni e-mailem, který jste uvedli při nákupu.

Po vyřízení reklamace vás upozorníme na její ukončení buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na vaši adresu.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) jsme oprávnění účtovat si při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace jste povinni předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musíte prokázat vaši totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 9. 2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je na internetových stránkách prodejce www.wayoftee.com.

Informace o nás

3600 PRODUCTION, s.r.o.
Záběhlická 3213/92
106 00 Praha 10 – Záběhlice

fax: +420 603 554 282
E-Mail: monika@3600.cz

Jednatel: Mgr. Monika Čermínová

IČ: 081 89 129
DIČ: CZ08189129

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 314470